Jelly Eyes

DollBakery Urethane BJD eyes -   Amethyst Geode Jelly - 1

Amethyst Geode Jelly

$ 55.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Bold Gold Jelly - 1

Bold Gold Jelly

$ 55.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Buttery Jelly - 1

Buttery Jelly

$ 55.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Fascinating Jelly - 1

Fascinating Jelly

From $ 50.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Indigo Iridescent Jelly - 1

Indigo Iridescent Jelly

$ 55.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Irish Jelly - 1

Irish Jelly

$ 55.00

DollBakery Urethane BJD eyes -   Mermaid Jelly - 1

Mermaid Jelly

$ 55.00
Sold Out

DollBakery Urethane BJD eyes -   Wisteria Jelly - 1

Wisteria Jelly

$ 55.00
Sold Out